MUVAFAKATNAME

 

Tarih: __/__/2019

 

1- Velisi olduğum ………………………… T.C. kimlik no’lu …………………………………………..’in ……………………………………………………………..tarafından ………………………….. tarihleri arasında            ………………………………………………………….. programına katılmasına onay verdiğimi ve Belgrad Öğrenci Yurtlar Kurumuna Bağlı Öğrenci Şehrinde ( Ustanova Studentskı Centar Beograd – Hostel Studentskı Grad ) yer alan öğrenci yurtlarında kalmasını kabul ettiğimi,

2- …………………………………………. Merkezine vermiş olduğum iletişim bilgilerinin geçerli ve güncel olduğunu, verilen bu bilgilerden tarafıma ulaşılamaması ve bu durumda oluşabilecek herhangi bir hak kaybından tarafımca sorumlu olunduğunu ve bu hususta İlgili kurumlardan hiçbir nam altında herhangi bir hak ve alacak talep edemeyeceğimi,

3- Programdan 1 ay önce kayıt silinmesi halinde program ücretinin %50’sinin iade edileceğini, bu tarihten sonra ise hiçbir koşul ve şartta ücret iadesi yapılmayacağını kabul ettiğimi,

4- Programda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde programın açılmayacağını ve bu durumda yatırılan ücretin tarafıma iade edileceğini, bu ücret dışında ilgili kurumlardan hiçbir koşul altında herhangi bir hak ve alacak talep edemeyeceğimi,

5- Velisi bulunduğum ……………………………………………‘in Yaz Kampı süresince eğitmenlerinin yönlendirme ve talimatlarına aykırı davranış ve eylemleri nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan velisi olarak tarafımın sorumlu olduğunu, bu hususta ilgili kurumlardan karşı herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağımı, kampüs ve yurt kurallarına uymaması (Kavgaya karışma, alkol veya madde kullanma vb.) nedeniyle ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi halinde bu hususa itiraz etmeyeceğimi ve bu durumda tarafıma herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını,

6- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, vermiş olduğum kişisel bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel bilgilerimin, işbu program kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemde kullanılmak üzere, veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kurumlar tarafından işlenmesine, işlenme amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına, saklanmasına ve bu bilgilerin ilgili kurumların işbirliği içinde olduğu yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi ve kurumlar ile ve açıklanmasında kanuni gereklilik olduğu durumlarda yasal mercilerle paylaşılmasına açıkça rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Velinin Adı Soyadı :

Velinin Cep Telefonu :

Velinin E-Posta Adresi :

İmza :

*** İlgili Kurumlar :