Sırbistan’ın Ekonomik Yapısı

Sırp ekonomisi temel olarak yabancı sermaye destekli imalat sektörüne ve ihracata dayanmaktadır .Yüksek büyüme potansiyeline sahip olan ülkenin  2015 yılında % 0,7 artan GSYİH’nın 2016 yılında % 2,5 artışla 37,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Enflasyon oranının ise 2016 yılında % 1,3 olarak gerçekleşmiş olduğu tahmin edilmektedir.
Sırbistan sahip olduğu 7,2 milyonluk nüfus ile orta ölçekli gelişime açık bir pazar olarak tanımlanabilir. Ülke pazar büyüklüğü açısından AB üyesi olmamasına rağmen Güneydoğu Avrupa’da Romanya ve Bulgaristan’ın arkasından 3. sırada yer almaktadır. 2016 yılında kişi başına düşen milli gelir reel fiyatlarla 5294 dolar, satınalma paritesine göre kişi başına düşen milli gelir 14.000 $ üstündedir (IMF).

2016 yılında GSYİH’nın sektörlere göre dağılımının; tarım ve hayvancılık % 9,9 sanayi % 41,5, hizmetler % 48,6 olarak gerçekleşmiştir (EIU).

Ülkede 2,8 milyon işgücü bulunmaktadır.Bu işgücünün % 21,9’u tarımda, % 15,6’sı sanayi imalatında, % 62,5 gibi büyük bir oranı hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir. Yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfusun genel nüfusa oranı ise % 9,2’dir.

Ekonomi Politikaları

Yaşanan savaşlar, uygulanan uluslararası yaptırımlar, uluslararası askeri müdahaleler ekonomik ve sosyal açıdan gerilemeye ve altyapının tahrip olmasına yol açmış, yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu dönemde GSYİH % 50 oranında gerilemiş ve yoksulluk büyük oranda artmıştır.

Sırbistan ihracatı artırmak ve temel altyapı yatırımlarını güçlendirebilmek için 2010 yılında yeni bir uzun dönem ekonomik büyüme planını yürürlüğe koymuştur. Bu program uygulandığından beri Sırbistan’ın ihracatında gözle görülür yüksek bir artış yaşanmıştır.

Sırbistan ekonomisinin en önemli konuları; istihdam ve yeni iş alanları yaratılmasıdır. Sırbistan ekonomisini çekici kılan unsurlar arasında, ülkenin stratejik konumu, göreceli ucuz ve kalifiye olan bir işgücüne sahip olması, AB, Rusya, Türkiye ve CEFTA Ülkeleri ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları ve yabancı yatırımlara uygulanan oldukça cazip teşvik paketleri sıralanabilir.

Sırbistan’ın ekonomik yapısı, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, tarım ve sanayiden hizmetler sektörüne doğru kaymaya devam etmektedir. Çoğunluğu ülkenin kuzey kısmındaki Voyvodina bölgesinde yerleşik olan geniş tarım sektörünün ülke ekonomisindeki yerini hala önemle korumaktadır. Ülkenin GSYİH’nda tarım % 9,7’lik bir paya sahiptir. Sırbistan, kimya, tekstil, otomobil üretimi, mobilya ve gıda işleme gibi sektörler başta olmak üzere güçlü bir sanayi potansiyeline sahiptir. GSYİH’nda sanayinin payı % 43 civarındadır. Ülkede başta turizm olmak üzere hizmet sektörü GSYİH’nın yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Sırbistan’ın 2016’da GSYİH % 2,5 oranında artmış, enflasyon oranı 1,3 gibi oldukça düşük bir rakama çekilmiş, işsizlik oranı % 18,6 civarına düşmüştür.

Para Politikaları

Sırbistan Merkez Bankası enflasyon hedefleme rejimi ile TUFE’yi esas almaktadır. Daha önceki programda ise temel enflasyon oranı hedef alınmakta idi. Merkez Bankası tarafından kullanılan temel para politikası aracı olarak iki haftalık repo oranlarının kullanımına devam edilmektedir. Mevduat munzam karşılıkları ve döviz piyasasına müdahale edilmesi gibi araçlar ise destekleyici rol üstlenmektedir.

Döviz Politikaları

Sırbistan esnek döviz kuru politikası uygulamaktadır. Bu durum ülkenin rekabet gücüne olumlu yönde yansımaktadır.