• Geri dönüşümsüz yatırım finansman imkanı
 •  Yeni istihdam sağlayanlara yönelik finansman desteği
 • 50 kişiye kadar istihdam sağlayanlara yönelik sübvansiyon
 • “Tazminat yolu ile istihdam” projesi
 • Stajyerlere yönelik istihdam sağlama kolaylığı
 • İhtiyaç duyan herkese mesleki eğitim programları
 • Son derece uygun gelir vergisi stopajı
 • Sizin için tasarlanan çeşitli vergisel teşvikler.
 • Vergisel muafiyet
 • Yap-İşlet-Devret yatırım modeli vergi muafiyeti
 • Zarar transferi imkanı
 • Hızlandırılmış amortisman
 • Çifte vergilendirmenin önlenmesi şansı
 • Sosyal sigorta prim muafiyeti
 • Gümrüksüz ithalat

Finansal teşvikler Otomobil, elektronik ve Bilişim (İT) sanayisi: yatırım değerinin % 25’ine kadar olan hibe finansmanı Üretim, hizmet ve AR-GE: işe aldıkları her yeni işçi için 2.000 EURO’dan 10.000 EURO’ya kadar değişen sübvansiyonlar Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumunun destek programları Vergisel teşvikler 10 seneye kadar gelir vergisi muafiyeti Gelir vergisi ödemesinde sabit kıymetler yatırımının %80’lik tutarına kadar olan vergisel krediler Yeni istihdam sağlayanlara yönelik gelir vergisi indirimi Yap-İşlet-Devret modelindeki yatırımlar için 5 seneye kadar olan gelir vergisi muafiyeti 10 seneye kadar olan zarar nakli Çifte vergilendirmenin önlenmesi Sabit kıymetlerin hızlandırılmış amortismanı Aylık ücretler ve sosyal sigorta prim ödeneklerinden vergi muafiyeti Vergilendirilen gelirin %50 tutarına kadar olan yıllık gelir vergisi indirimi

 • Diğer teşvikler
 • Gümrüksüz İthalat
 • Yatırımlar için verilen hibe desteği

Desteklenen projeler Devlet; ticaret, turizm, otelcilik-lokantacılık ve tarım alanları haricinde, diğer tüm alanlarda greenfild ve brownfild projelerine sübvansiyon sağlamaktadır. Bu finansman için; üretim yapan, hizmetlerini uluslararası piyasada pazarlayan ve AR-GE çalışmalarını yürüten şirketler başvurabilirler. Bunun haricinde, otomobil, elektronik ve İT sanayisi alanındaki büyük projelere yönelik olarak, devlet özel sübvansiyon programı adı altında teşvik vermektedir.

Hibe finansmanının verilme kriterleri Büyük projelerin finansman meblağı; yatırımın önemi, hacmi ve süresi dikkate alınarak Hükümetçe belirlenir. Diğer projeler için, devletin sağladığı sübvansiyon aşağıdaki kriterlere uygun olarak oluşturulan proje puanlamasına istinaden yapılmaktadır:

 • Yatırımcının referansları,
 • Yerli tedarikçilerin payı ve yatırımın, aynı sektör içerisinde faaliyet gösteren yerli şirketlerin verimliliğini etkilemesi,
 • Yatırımın sürdürülebilirliği,
 • Yatırımın AR-GE çalışmalarına etkileri ve sonuçları,
 • Yatırımın insan kaynaklarına etkileri ve sonuçları,
 • Yatırımın insan çevresine etkileri,
 • Uluslararası ticaret hacmi,
 • İl/ilçenin kalkınmasına yaptığı etkiler ve sonuçları,
 • Yerel vergi ve harçlarının ödeme konusundaki yerel idarenin desteği.

Ödeme programı Diğer projeler için Sırbistan Cumhuriyeti Yatırım ve İhracat Geliştirme Ajansına (SİEPA) başvuru yapılır. Dokumanın tümü Ajansın web sayfasında: www.siepa.gov.rs mevcuttur. Yatırım projelerin değerlendirilmesinden sonra, kazanılan puanlara göre seçilen yatırımların finansmanı onaylanır ve proje uygulaması boyunca dört eşit taksit halinde ödemesi yapılır: 1. taksit – satın alım sözleşmesinin veya arazi kiralama sözleşmesinin akdedilmesinden sonra; 2. taksit – inşaat ruhsatı temin edildikten sonra; 3. taksit – kullanım ruhsatı temin edildikten sonra; 4. taksit – yatırım projesi ile öngörülen yeni istihdamın tam olarak gerçekleştirilmesinden sonra.

Yeni istihdamın finansman desteği İş ve İşçi bulma Kurumunun Sübvansiyonları Çalışanlara eğitim Stajyer istihdamı Mesleki eğitim programları “Tazminat yolu ile istihdam” projesi 50 kişiye kadar istihdam sağlayanlara verilen sübvansiyonlar

50 kişiye kadar istihdam sağlayanlara verilen sübvansiyonlar 50 kişiye kadar sınırlandırma Bu mali destekleme programı ile İş ve İşçi Bulma Kurumunda kaydı olan en fazla 50 işçiye kadar istihdam sağlayana geri dönüşümsüz finansman desteğinin verilmesi öngörülmüştür. Finansmanın miktarı, projenin uygulandığı il/ilçenin kalkınma seviyesine bağlı olup, işsizlerin arasında bir işi bulması zor olanlara istihdam sağlandığı taktirde arttırılabilir. İl/ilçenin kalkınma derecesi/İşsiz sınıfı Finansman miktarı En az gelişmiş il/ilçeler 160.000 RSD (1.800 EURO) Az gelişmiş il/ilçeler 130.000 RSD (1.450 EURO) Diğer il/ilçeler 80.000 RSD (900 EURO) Sakatlığı olan kişiler, roman etnik azınlığın mensupları, 50 yaş üzeri kişiler, 18 yaş üzeri ana baba bakımından yoksun çocuklar 40.000 RSD (450 EURO)

“Tazminat yolu ile yeni istihdam” projesi Finansmandan istifade edenler Bu program ile, önceki işverenin iflası yüzünden şirketleri iflas masasında olan çalışanların yeni istihdamı için devlet sübvansiyonları temin edilmiştir. Geri dönüşümsüz finansman çalışan başı 100.000 dinar veya yaklaşık 1.100 EURO olup, bu meblağ, aşağıdaki kriterlere uyan işçi fazlasına istihdam sağlandığı taktirde çalışan başı 80.000 dinar (yaklaşık 900 EURO) tutarı miktarında arttırılabilir: • onların yaşam standartı yoksunluk sınırındadır; • onların tazminatı 3.000 EURO’yu geçmiyor

Stajyer istihdamı desteği Stajyer kategorileri Stajyer istihdamı desteği, stajyer istihdam sağlanma durumunda devletin verdiği mali desteği kapsamaktadır. Bu program 2009 sene içerisinde uygulanacak ve onunla stajyer maaşların ödemesi için öngörülen sübvansiyonlar aşağıda belirtilmiştir. Eğitim derecesi Programın uygulama süresi Sübvansiyon meblağı Lise 6 ay 16.000 RSD (180 EURO) Yüksek okul 9 ay 18.000 RSD (200 EURO) Fakülte 12 ay 20.000 RSD (220 EURO) Mesleki eğitim Programla talep edilenler Mesleki eğitim programları, şirketin talebi üzerine Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından şu şartla organize edilir: İş ve İşçi Bulma Kurumu’na kayıtlı işsizlerin arasında arz edilen mesleğe sahip olanların yeteri kadar bulunmadığı taktirde ve/veya ilgili şirketlerin gereksinim duyduğu mesleki bilgi ve becerilerin eksikliği durumunda. Adayların seçimi, Kurum ilgili şirketle birlikte yaparlar, eğitim programı ise, şirkete ait mekanın içerisinde veya bunun için uygun olan eğitim kurumlarında verilir. Bu mesleki eğitim programının masrafları İş ve İşçi Bulma Kurumuna aittir ve işsiz olan kişi başına 80.000 dinar, yani yaklaşık 780 EURO tutarındadır.

Son derece uygun gelir vergisi stopajı %10’luk stopajı

Siz de, kazançları bu son derece düşük stopajı ile vergilendiren diğer başarılı şirketlerin arasına girin.

Macaristan %16 Romanya %16 Polonya %19 Slovakya %19 Hırvatistan %20 Çek %24 Bulgaristan %10 Sırbistan %10 Kaynak: PricewaterhouseCoopers S

Vergisel krediler %20’lik vergisel kredi Gelir vergisine, bir sene içerisindeki sabit kıymetlere yapılmış yatırımın %20’ine kadar indirim uygulanabilir. Bu indirim toplam vergi yükümlülüğün %50’ini geçemez ve en fazla 10 senelik bir döneme nakledilebilir. %80’lik vergisel kredi Sektörlerin çoğunda vergisel kredi sabit kıymetlerine yapılmış yatırımın %80’i kadar olan tutarındadır. Kredinin kullanılmamış kısmı ise 10 senelik bir döneme nakledilebilir. %40’lık vergisel kredi KOBİ ler için: Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin vergisel krediler sabit kıymetlerine yapılmış yatırımın %40’ını oluşturur ve toplam vergi yükümlülüğün %70’ini geçemez. Yeni istihdam sağlayanlara vergi indirimi Yeni istihdamın sağlanması durumunda, gelir vergisine 2 senelik dönem için indirim uygulanır ve bu indirim, ilgili dönem içerisinde çalışanların toplam sayısında azalmanın olmaması şartıyla, işe yeni alınan işçilerin aylık maaşların ve sosyal sigorta primlerin %100’ü tutarındadır. Vergi muafiyeti Büyük yatırımcıların vergi muafiyeti Gelirin beyan edildiği birinci seneden 10 seneye kadar, aşağıdaki iki şartı yerine getiren tüm şirketler için gelir vergisi muafiyeti geçerlidir: •  sabit kıymetlerine 600 milyon dinardan (yaklaşık 7 milyon EURO) fazla yatırım yapanlar; • yatırım süresince en az 100 işçiye süresiz olarak istihdam sağlayanlar.

Yap-İşlet-Devret modeline göre yatırım yapanların vergi muafiyeti 5 senelik vergi muafiyeti Yap-İşlet-Devret modeline göre yapılan yatırımlar, yatırımın bitiş tarihinden itibaren 5 sene boyunca gelir vergisinden müstesnadır. Eğer ilgili yatırımcı, Yap-İşlet-Devret modeli dahilindeki çalışmaları fiilen bitmeden bir gelir elde ediyorsa, bu kazanç gelir vergisinden muaftır. Zarar nakli 10 senelik nakil Vergi bilançosunda gösterilen zarar bir sonraki dönemin gelirine nakledilerek, en fazla 10 senelik bir döneme nakil edilebilir.

Çifte vergilendirmenin önlenmesi Karşılıklı teşvikler Eğer vergi mükellefi yurt dışında elde ettiği gelirin üzerinde gelir vergisi ödemişse, o zaman kendisinin, Sırbistan’da, daha önce yurtdışında ödediği vergi oranında vergisel kredi kullanma hakkı vardır. Aynı şekilde, başka bir ülkede gelir elde eden ve vergisini ödeyen vergi mükellefi, ilgili ülke ile Çifte vergilendirmeyi önleme Anlaşması’nın olması şartıyla, bu haktan yararlanabilir.

Kişisel gelir vergisi Uygun olan ücret vergisi Kişisel gelir vergisi, çeşitli gelir kaynaklarına uygulanır ve bireyler tarafından ödenir. Ücret vergisinin stopajı %12 iken, diğer gelirler için çoğunlukla uygulanan vergi stopajı %20 dir. Yerleşik olmayanların sadece Sırbistan’da elde ettikleri gelir vergilendirilir. Vergi tabanının indirimi Vergi mükellefinin, yurt dışında elde ettiği gelirin üzerinde ödediği gelir vergisi oranında vergisel kredi kullanma hakkı vardır. Şu anda Sırbistan’da tam kadrolu çalışanlar için 5.938 dinarlık (yaklaşık 65 EURO) ücret vergisi taban indirimi uygulanır.

 • Ücret vergisi stopajı
 • Ülke Vergi stopajı Sırbistan 12%
 • Bulgaristan 12-24%
 • Hırvatistan 15-45%
 • Romanya 16%
 • Slovakya 19%

Kaynak: PricewaterhouseCoopers

Ücret vergisinin istisnaları Yeni işçileri kadrolu olarak işe alan işveren, aşağıda ibraz edilen dönemler içerisinde ücret vergisinden muaftır: 3 sene Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumunda işsiz olarak kaydı olan ve yaşı 30’u geçmeyen stajyerler için Sakatlığı olan kişiler için 2 sene Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumunda işsiz olarak en az 3 aylık kaydı olan ve yaşı 30’u geçmeyen kişiler için Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumunda işsiz olarak en az 6 aylık kaydı olan ve/veya işsizlik ücreti alan ve yaşı 45’i geçmiş olan kişiler için

Yıllık gelir vergisi %10 veya %15 oranındaki vergi Yerleşik olmayanların Sırbistan’daki yıllık geliri ülkedeki 5 ortalama yıllık maaşından fazla ise vergiye tabi tutulur. 8 ortalama yıllık maaşından düşük olan gelire uygulanan vergi stopajı %10 olup, 8 ortalama yıllık maaşından yüksek olan gelire uygulanan vergi stopajı %15’tir. Mükellef için, vergilendirilen gelirine ülkedeki ortalama yıllık maaşının %40’ına, bakmakta yükümlü olduğu her aile ferdi için ülkedeki ortalama yıllık maaşının %15’ine kadar vergi indirimi uygulanır. İndirimin toplam tutarı vergilendirilen gelirin %50’sinden fazla olamaz.

Sosyal sigorta prim muafiyeti Sosyal sigorta prim istisnaları İşveren, aşağıda ibraz edilen dönemler içerisinde sosyal sigorta primi ödemesinden muaf sayılır: 3 sene Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumunda işsiz olarak kaydı olan ve yaşı 30’u geçmeyen stajyerler için Sakatlığı olan kişiler için 2 sene Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumunda işsiz olarak en az 3 aylık kaydı olan ve yaşı 30’u geçmeyen kişiler için Yaşı 50’yi geçmiş, Ulusal İş ve İşçi Bulma Kurumunda işsiz olarak en az 6 aylık kaydı olan ve işsizlik ücreti alan kişiler için 45 ve 50 yaş arasındaki kişiler için (muafiyet %80 oranındadır)

Gümrüksüz ithalat Gümrük vergisi muafiyeti Yabancı yatırımcılar, aşağıdaki ürünler için gümrük vergisinden muaf olabilecekler veya gümrük vergisi indiriminden yararlanabileceklerdir: Diğer Teşvikler Teçhizat Yeni veya kullanılmış teçhizatın ve yük taşıyıcı motorlu araçların ithalatı. İthal edilen malların değeri, yabancı yatırımcının Sırbistan’daki şirketi içerisindeki hisse payının değerini geçemez. Yeni teçhizatın %1 stopajlı ithalatı şu şartlar altında yapılır: 1) Sırbistan’da üretilmiyorsa, 2) sanayi, madencilik, ziraat, balıkçılık, ormancılık, devlet suları ve inşaat sektörlerinde kullanılıyorsa ve 3) değeri 200.000 EURO’yu geçmiyorsa. Hammaddeler Belli başlı hammaddelerin %1 veya %5 stopajı ile ithalatı şu şartlar altında yapılır: 1) sadece ve sadece üretim esnasında kullanılıyorsa ve 2) Sırbistan’da üretilmiyorsa veya yeterli miktarda üretilmiyorsa veya istenilen kalitede değilse. İşlenmiş tütün İşlenmiş tütünün gümrüksüz ithalatı şu şartlar altında yapılır: 1) sadece ve sadece üretim esnasında kullanılıyorsa ve 2) Sırbistan’da üretilmiyorsa veya yeterli miktarda üretilmiyorsa veya istenilen kalitede değilse

Asgari Ücret ve Nakit Desteği

Sırbistan, asgari ücretin 363 Euro olduğu, beş milyon Euro ve üzerinde yatırım yapanlara %30 gibi nakit iadesi yapan bir ülke. Sırbistan devletinin verdiği teşvikler Türk yatırımcıları için çok cazip. Bu teşvikler sayesinde bir çok Türk şirketi bu coğrafyaya yatırım yaptı. Eğitimli iş gücü, ucuz işçi ve Avrupa Birliği’ne yakın olması da yatırımcılar için büyük avantajlardır.